วัดตโหนดลาย

Category: Uncategorised Published: Sunday, 28 January 2018 Written by Super User

ศิลปกรรมที่พบการสร้างเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอันเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรสุโขทัยที่วัดโตนดลาย ซึ่งถือเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่อยู่ทางใต้สุดในดินแดนไทย

มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นอมุขปาฐะ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
“เมืองสรรค์” เป็นเมืองโบราณ นัยว่าเจ้าผู้ครองนครเวียงพางคำในแว่นแคว้นโยนกเชียงแสน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระราชชนนีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ได้เป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้น เรียกว่า “เมืองตรัยตรึงษ์” สมัยเดียวกันกับสร้างเมืองอู่ทอง ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เรียกเมืองสรรค์ว่า “เมืองแพรก” ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 ด้านที่ 4 (บรรทัดที่ 17-21) ซึ่งกล่าวถึง อาณาเขตของกรุงสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงว่า “มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเมืองตะวันออก รอดสระหลวงสองแคว ลุมบาจาย สคาเท้าฝั่งของถึงเวียงจันทน์ เวียงคำเป็นที่แล้ว เบื้องหัวนอน รอดคณที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ” คำว่า“แพรก” นั้นนักปราชญ์ทางโบราณคดี สันนิษฐานว่า ได้แก่ “เมืองสรรคบุรี” หรือ อำเภอสรรคบุรีในปัจจุบัน

 

 

Hits: 377