เมืองแห่งต้นน้ำ

Category: Uncategorised Published: Thursday, 25 January 2018 Written by Super User

แม่น้ำท่าจีน

เป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลแยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ไปทางทิศใต้ ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน จ.ชัยนาท, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครปฐม, และ จ.สมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทยบริเวณระหว่าง ต.บางหญ้าแพรก กับ ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ยาว 315 กม.

แม่น้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นตอนๆ ตามลำดับดังนี้

ตอนที่อยู่ใน จ.ชัยนาท เรียก คลองมะขามเฒ่า

ตอนที่อยู่ใน จ.สุพรรณบุรี เรียก แม่น้ำสุพรรณบุรี

ตอนที่อยู่ใน จ.นครปฐม เรียก แม่น้ำนครชัยศรี และ

ตอนที่อยู่ใน จ.สมุทรสาคร เรียก แม่น้ำท่าจีนพื้นที่ลุ่มน้ำมีประมาณ 13,682 ตร.กม. แบ่งเป็น ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน, ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว, และลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง มีลำน้ำสาขาที่สำคัญสายเดียวคือ ห้วยกระเสียว
ห้วยกระเสียว ต้นน้ำเกิดจากเขาน้ำเย็น และเขาปลายห้วยจักจั่น ใน ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ไหลเข้า จ.สุพรรณบุรี ลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว 

แล้วไหลผ่านที่ตั้งเขื่อนที่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง ผ่าน อ.เดิมบางนางบวช และ อ.สามชุก ไปลงแม่น้ำสุพรรณบุรี ยาว 130 กม.

(ปรับปรุงจาก อักขราภูมิศาสตร์ไทย (เล่ม 1) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2545 หน้า 121-122)ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำท่าจีน เป็นลุ่มน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศ วางตัวในแนวเหนือ-ใต้

ลักษณะภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน้ำเป็นที่สูงต่อจากทิวเขาทางทิศตะวันตก ส่วนบริเวณทางตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบ 

มีขอบเขตทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำสะแกกรัง ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำแม่กลอง

แม่น้ำน้อย เป็นแม่น้ำสาขาแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่าน อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน และ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Hits: 461