วัดพระบรมธาตุ

Category: Uncategorised Published: Sunday, 21 January 2018 Written by Super User

พระเจดีย์พระบรมธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระเจดีย์พระบรมธาตุภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จะสร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน องค์เจดีย์เป็นทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งต่อมุมขึ้นไปรองรับใต้องค์ระฆัง มีซุ้มจระนำเล็ก ๆ ทั้ง ๔ ด้าน ภายในซุ้มประดิษฐานพระปางนาคปรกทั้ง ๔ ทิศ หน้าบันของซุ้มจระนำมี ๒ ชั้นซ้อนกัน มีปูนปั้นประดับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวหงาย ๔ กลีบอยู่ตรงกลาง มีผู้กำลังประนมมืออยู่ทั้ง ๒ ข้างของพระพุทธรูป พระพุทธรูปในซุ้มกลางหน้าทางทิศตะวันออก อาจยังเป็นของที่ทำมาแต่เดิม ยังไม่ได้แก้ไข หน้าตักกว้าง ๒๓ เซนติเมตร สูงจากฐานจรดพระเศียร ๓๑ เซนติเมตร ครองจีวรแบบห่มดองหรือห่มเฉียง ผ้าสังฆาฏิพาดลงมาเกือบถึงฝ่าพระหัตถ์ ลักษณะของพระเศียรและพระพักตร์มีเค้าของศิลปะลพบุรีหรืออู่ทองรุ่นแรก ระหว่างซุ้มจระนำมีผนังทำเป็นมุมเหลี่ยมขึ้นไปรองรับองค์ระฆัง และเหนือมุมระหว่างหน้าบันของ ซุ้มจระนำยังทำเป็นเจดีย์เล็ก ๆ ประดับสถาปัตยกรรมรวมกับเจดีย์ทรงกลมแบบสุโขทัย และมักจะจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบอู่ทอง

องค์พระเจดีย์นั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่งเมืองอินเดีย ซึ่งได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วสารทิศ และได้สร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหัวเมืองใหญ่น้อยทั่วโลกจำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ และได้ทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเสร็จแล้ว อาราธนาพระอรหันต์ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ และได้เดินทางมายังประเทศไทย โดยมุ่งเข้าสู่สุวรรณภูมิและได้สร้างเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชา ศิลปะต่าง ๆ ของเจดีย์จึงคล้ายศิลปะของอินเดีย และได้สร้างรูปพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชไว้เป็นสัญลักษณ์ ณ ซุ้มพระด้านทิศใต้อยู่หลังปางนาคปรกเป็นรูปยืน พระหัตถ์ขวายกเพียงพระอุระประมาณ ๗๐ เซนติเมตร

Hits: 122